Programm 2021. aastal Lääneranna vallas

Meie sihiks on harmoonilise Lääneranna valla loomine, jäädes seejuures ise vallaelu arendades väärikaks ja silmas pidades häid ideid ning ettepanekuid nii vallakodanikelt, kui ka headelt sõpradelt väljastpoolt valda. Seisame iga Lääneranna valla inimese, linna, aleviku ja küla eest.
Otsustest 11.-17. oktoobril sõltub mitte ainult Su kodupaiga tulevik, vaid ka Sinu, Sinu pere, sõprade, sugulaste ja naabrite käekäik.

 

Meil on põhimõtted, mille toel suudame edasi liikuda. Selleks, et Lääneranna vallas oleks hea elada, panustame valla inimsõbralikku valitsemisse ja elu- ning ettevõtluskeskkonna arendamisse valla igas osas. Seisame kodulähedaste maakoolide- ja lasteaedade säilimise ning kvaliteetse hariduse pakkumise eest, seejuures kaotame koostöös riigiga lasteaia kohatasu. Toetame heade ühenduste loomist teede- ja internetivõrgu kaasajastamise kaudu. Kindlustame kättesaadava sotsiaalteenuse ja hästi korraldatud meditsiiniabi ning hoiame töös kultuuri- ja noortekeskused.

 

Meie prioriteediks on vallaelanike tugev vaimne ning füüsiline tervis, selleks on meile oluline luua eeldused tervena elatud aastate pikendamiseks. Meie eesmärk on koostöös riigiga luua inimestele head tingimused elamiseks, töötamiseks, liikumiseks ja vaba aja veetmiseks igas Lääneranna valla osas. Teostame sihipärast tegevust valla elanike arvu suurendamiseks, sh soodustades perede tagasipöördumist Lääneranna valda. Koostöös riigiga suurendame valla tulubaasi ja leiame võimalused õpetajate, perearstide jpt maapiirkonnas töötamise  motiveerimiseks. Märkame, väärtustame ja tunnustame vabatahtlike tööd. Eelpool nimetatud tingimuste täitmise toel, tekib ka ettevõtlus, mis annab võimaluse kodulähedaste teenimisvõimaluste kasvuks.

 

Võttes eeskujuks riigi lähenemise multifunktsionaalsete riigimajade ehitamisel, on meie sihiks tuua vallaelanikele lähemale vajaminevad teenused ning jätkata nende koondamist kogukonnale olulistesse hoonetesse, multifunktsionaalsetesse kogukonnahoonetesse.

 

 

MEIE PÕHIMÕTTED:

1. Valla juhtimine

 • Tõhustame valla juhtimist. Kaasame Lääneranna valla juhtimisse kõige kompetentsemad eksperdid. Parima vallavanema leidmiseks korraldame avaliku konkursi.
 • Peame oluliseks avaliku teenuse kvaliteeti ja kättesaadavust. Tuleb tagada elanikkonna tõhus teenindamine.
 • Tagame kogukondi kaasava ja arendava kohaliku poliitika, et tagada elu ja inimeste heaolutunne igas Lääneranna valla nurgas. Selleks toetame kogukonna algatusi ja kaasarääkimist igapäevaelu korraldamisel. Valla arengule sisendi andmine peab toimuma alt üles, mitte vastupidi.
 • Kiirendame ja tõhustame valla asjaajamist nii kohalike elanike kui ka ettevõtjate jaoks. Selleks lühendame ühtlasi kirjadele, taotlustele ja pöördumistele vastamise tähtaega ning tagame selle järgimise.
 • Muudame lihtsamaks inimeste suhtlemise vallaga. Selleks arendame olemasolevate teenuste kõrval edasi e-teenuseid.
 • Tagame valla eelarve läbipaistva ning vastutustundliku kasutamise.
 • Loome Lääneranna valla eelarve juurde kaasava eelarve, mis on igal aastal vähemalt 15 000 € suurune. Kaasava eelarve kaudu saavad Lääneranna arengule kaasamõtlejad teha ettepanekuid, mille hulgast valitakse rahvahääletuse teel välja parimad ideed elluviimiseks, seda igas valla paigas.
 • Peame oluliseks valla eesrindlikkust rahastuse taotlemisel erinevatest siseriiklikest ning rahvusvahelistest toetusmeetmetest, vajadusel luues selleks eraldi ametikoha. Lisaks investeeringute kavale loome selgema tulevikuvisiooni ja valmistame ette ehitusprojekte jm juba täna, et mitte hakata neid kiirustades looma alles siis, kui võib olla juba hilja. Vabaühenduste jt toetusmeetmete kohta toome info otse nendeni.

 

2. Ettevõtlus

 • Soodustame ettevõtluse, sealhulgas nii suur- kui ka pereettevõtluse, arengut Lääneranna vallas. Selle abil toetame kodulähedaste töökohtade teket ning võimalust inimestel endale ise töökohti luua, samal ajal parandades piirkonnale oluliste teenuste ja toodete kättesaadavust.
 • Panustame ettevõtluseks vajalike kommunikatsioonide, esmajärjekorras teede ja tänavate, ühisveevärgi ja kanalisatsioonivõrkude ajakohastamisse, parandamisse ja laiendamisse.
 • Vallale kuuluvate äripindade väljarentimine ja hoonestusõiguste seadmine peab olema läbipaistev ning toimuma avalikul enampakkumisel.

 

3. Taristu

 • Jätkame teedevõrgu korrastamist ja rekonstrueerimist, sh kruusateede tolmuvabaks muutmist.
 • Peame oluliseks liiklusohutust ning aktiivseid liikumisviise, selleks panustame koostöös riigiga kergliiklus- ja kõnniteede rajamisse.
 • Uuendame ja laiendame tänavavalgustust, väljaspool asulaid rajame tänavavalgustuse liiklusohtlikesse kohtadesse. Soodustame nutika tänavavalgustuse kasutamist.
 • Peame oluliseks kiire interneti kättesaadavust igas kodus ja ettevõttes. Ühtlasi suurendame sellega elanike võimalust teha kaugtööd kodust lahkumata.
 • Pöörame tähelepanu ühistranspordi teekonna sujuvamaks muutmisele.
 • Tõhustame jäätmekogumissüsteemi ja peame oluliseks kogumiskonteinerite õigeaegset tühjendamist.
 • Seisame pakiautomaatide võrgu laiendamise ja edasiarendamise eest.

 

4. Haridus

 • Säilitame kodulähedased lasteaiad ja maakoolid ning seisame vallas gümnaasiumihariduse pakkumise eest.
 • Kaasajastame haridusasutuste hooneid ja hoonete tehnovõrke, spordi- ja muid rajatisi ning inventari – kvaliteetse ja jätkusuutliku koolide ning lasteaedade õppekeskkonna loomiseks. Haridus peab olema suunatud inimese ande ja loovuse maksimaalsele avamisele.
 • Jätkame huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavuse parandamisega.
 • Jätkame tugiteenuste (sh logopeed, eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog) kättesaadavuse parandamist kõigis kooliastmetes, et toetada õpilaste individuaalset arengut.
 • Peame oluliseks kohalikku päritolu tervisliku mahetoidu pakkumist valla haridusasutustes.
 • Koostöös riigiga kaotame lasteaia kohatasu.

 

5. Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid

 • Peame oluliseks tervikliku esmatasandi tervishoiu-, sotsiaal- ja erihoolekande teenuseid pakkuva tervishoiu- ja hoolekandeasutuste võrgu loomist ning rakendamist. Tagada tuleb kättesaadav esmatasandi arstiabi ning apteegiteenus.
 • Peame vajalikuks teenuste kättesaadavuse parandamist, kvaliteedi tõstmist ja sotsiaaltöötajate väärtustamist.
 • Peame oluliseks hästi ligipääsetavat avalikku ruumi, mis arvestab erinevate inimeste (lapsed, vanurid, erivajadustega inimesed jt) vajadustega. Selleks parandame ligipääsu avalikele teenustele ja hoonetele, sh Lihula kultuurimajale.
 • Pakume eakatele kodulähedast hooldekoduteenust ja viime lõpule Koonga hooldekodu ehituse.
 • Tagame tugiteenuste kättesaadavuse abivajajatele (tugiisik, psühholoog, logopeed, eripedagoog).
 • Panustame sotsiaaltranspordi jätkusuutlikkusele.
 • Laiendame vajaduse korral koduhooldusteenust (lähtudes teenusesaajate soovidest).

 

6. Maaelu

 • Koostöös riigiga toetame läbi erinevate toetusmeetmete maaettevõtlust, kohaliku tooraine suuremat väärindamist ning kohalike kaupade suuremat tarbimist importkaupade asemel. Peame oluliseks piirkonna võimekuse kasvu puhta toiduga isevarustamiseks.
 • Soodustame kohalike loodusressursside maksimaalset väärindamist kohapeal.
 • Toetame taastuvenergia tootmise võimaluste laiendamist ning arendusteks sobivate alade valimisel lähtume kogukondade huvidest ja kohaliku kasu printsiibist.
 • Lahendame koostöös riigiga ära „mitte-minu-tagahoovi“ probleemi. Teeme nii, et juba olemasolevad ning juurde rajatavad arendused (nt karjäärid, tuule- ja päikesepargid) ei oleks kohalikele kogukondadele probleemiks, vaid täiendava tulu allikaks.
 • Jätkame hajaasustuse programmi, et igas Lääneranna vallas asuvas kodus oleks olemas puhas vesi, kanalisatsioon, juurdepääsuteed ja elekter.
 • Seisame looduses liikumise infrastruktuuri ning avalike supluskohtade arendamise eest.

 

7. Kultuur, sport ja noorsootöö

 • Toetame valla etniliselt omapäraste piirkondade arengut ja nende traditsioonide ning kultuuri säilimist ja arengut. Anname valla omanduses olevaid hooneid kohalike, paikkonna elu edendamise eesmärgil loodud ja jätkusuutlike mittetulunduslike organisatsioonide kasutusse või omandisse.
 • Peame oluliseks jätkusuutlikku rahastust kultuuri arendamisel, sest projektipõhine lähenemine ei paku kohaliku rahvakultuuri püsimiseks kindlustunnet.
 • Loome võimaluse valla rahva- ja seltsimajade, raamatukogude, koolimajade, spordiväljakute aktiivseks kasutamiseks kogukondade ja vastavate ühingute poolt.
 • Väärtustame raamatukogude rolli piirkondades ning loome tingimused nende töö kaasajastamiseks.
 • Toetame kirikuhoonete ja neis leiduvate kultuuriväärtuste säilitamist.
 • Toetame asumi- ja külaseltside ning teiste vabaühenduste tegevuste tugevdamist.
 • Loome uusi tervisespordi võimalusi, sh terviseradasid, välijõusaale jm.
 • Toetame noorteühingute ja -volikogude tegevust ning suurendame noorte kaasamist otsustusprotsessidesse. Noorte vajaduste ja probleemidega tuleb arvestada igal sammul.
 • Peame oluliseks valla noorte huvitegevustega tegelemise võimaluste laiendamist, sealhulgas noortemajade ja -tubade pidamist ning loomist. Soodustame noorsootöötajate mobiilsust, et noorsootöötaja oleks seal, kus noored, mitte ei ootaks pelgalt noortemajas.

 

8. Pääste ja turvalisus

 • Toetame ja koordineerime turvalisuse alast ning korrakaitse- ja päästeühingute tegevust.
 • Loome senisest mitmekesisemad võimalused motiveerimaks ja toetamaks vabatahtlikke tegevusi nii kogukonna tugevdamiseks kui vabatahtliku pääste ja abipolitsei tegevuse jätkumiseks, et tagada neile vajalik varustus ja töökeskkond, sealhulgas garaažipind või sadamakohtade kasutus.

 

Kui hääletad Keskerakonna nimekirjas oleva kandidaadi poolt, annad meile võimaluse kõikide eelpool käsitletud valdkondade harmooniliseks arendamiseks, millega kindlustame meie ühises vallas jätkusuutliku elukorralduse. Tagatud on laste hea ning kodulähedane haridus, vanematel on võimalik tööd teha nii kohapeal kui ka kaugemal. Kõik olulised teenused on valla elanikele hästi kättesaadavad ning ühendused muu maailmaga on tagatud läbi heas korras maanteede, ohutute kergliiklusteede, kaasaegse ühistranspordi kui ka virtuaalselt läbi kiire interneti ja heade e-teenuste.

See veebileht kasutab küpsiseid. Meie lehel kasutatakse vajalikke küpsiseid, mis on seotud lehe toimimise ning liikluse analüüsimiseks. Veebilehe kasutamist jätkates nõustud küpsiste kasutamisega.
Sulge