Meie olulisemad põhimõtted

 • Tagame avaliku teenuse kvaliteedi, kättesaadavuse ja kliendikesksuse.
   
 • Vald peab olema inimeste, mitte inimesed valla jaoks.
   
 • Tõhustame Lääneranna valla juhtimist. Kaasame selleks kõige kompetentsemad eksperdid. Parima vallavanema leidmiseks korraldame avaliku konkursi.
   
 • Soodustame ettevõtluse arengut, et inimestel on võimalik tööl käia kodu lähedal või ise endale töökohti luua.
   
 • Tagame head ühendused maailmaga läbi korras teedevõrgu, sujuva ühistranspordi ja kiire internetiühenduse.
   
 • Säilitame kodulähedased lasteaiad ja maakoolid ning seisame vallas gümnaasiumihariduse pakkumise eest.
   
 • Peame oluliseks eakatele vajalike teenuste ja keskkonna tagamist.
   
 • Korraldame kohalikku päritolu tervisliku toidu pakkumist valla haridus- ja hooldusasutustes.
   
 • Tähtsustame jätkusuutlikku kultuurielu rahastamist ning inimeste vaba aja veetmise ja tervisespordiga tegelemise võimaluste arendamist.
   
 • Loome valla eelarvesse kaasava eelarve, vähemalt 15 000 € väärtuses.
   
 • Tagame inimeste erivajadusi arvestava ja hästi ligipääsetava avaliku ruumi.
   
 • Toetame taastuvenergia tootmise laiendamist. Arendusteks sobivate alade valimisel lähtume kogukondade huvidest ja kohaliku kasu printsiibist.
   
 • Toetame valla eri piirkondade arendamist, kultuuri ja traditsioonide säilimist ning valla omanduses olevate hoonete kohalike ühingute kasutusse andmist.
   
 • Toetame igas Lääneranna valla kodus juurdepääsutee, puhta vee, kanalisatsiooni ja elektriühenduse kindlustamist.
   
 • Seisame looduses liikumise infrastruktuuri ning avalike supluskohtade arendamise eest.